Pravidla

Pravidla fotografické soutěže „Wiki Loves Monuments“, v českém kontextu též označované jako „Wiki miluje památky“.

Tato pravidla jsou aktuální pro 2. ročník soutěže, který se koná v září 2013.
Pravidla pro ročník 2014 budou zveřejněna před začátkem soutěže, která proběhne v září 2014.

Obecná část

§ 1

1) Organizátorem fotografické soutěže „Wiki Loves Monument“, (dále jen „Soutěž“) je občanské sdružení Wikimedia Česká republika (dále jen „Organizátor“).

§ 2

1) Česká část soutěže se koná pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždy Goryczkové a ředitele Slezského zemského muzea Mgr. Antonína Šimčíka.

§ 3

1) Soutěž je součástí mezinárodního projektu „Wiki Loves Monuments“, který organizuje na celosvětové úrovni občanské sdružení Wikimedia Nizozemsko (Vereniging Wikimedia Nederland).

§ 4

Cílem soutěže je:
1) Obohacení internetových projektů provozovaných nadací Wikimedia Foundation Inc., registrovanou na Floridě ve Spojených státech amerických, a to o svobodná média (fotografie) památek nemovitého charakteru, které se nacházejí na území České republiky.
2) Fotografická dokumentace největšího možného množství nemovitých památek na území České republiky a její zpřístupnění každému zainteresovanému uživateli sítě Internet pro pro něj vhodné účely, odpovídající licenčním podmínkám. V rámci toho existují ještě jedna podkategorie: (fotografování Památek a povodní), která je tématicky zaměřena stejně, jako kategorie hlavní, je však hodnocena zvlášť a výherci v nich budou odměněni zvláštními cenami.
3) Zvýšení zájmu o české kulturní dědictví mezi českou veřejností.
4) Rozšíření povědomí o svobodných licencích a Creative Commons.

Ustanovení, týkající se účastníků Soutěže

§ 5

1) Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba, která dovršila věk 18 let nejpozději 30. září 2013, je způsobilá k právním úkonům a zveřejnila Organizátorovi svou platnou a aktivní e-mailovou adresu a další osobní údaje.
2) Účastníkem Soutěže se nemohou stát členové organizačního výboru a hodnoticí komise a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Občanského zákoníku.
3) Přihlášením fotografie do Soutěže vyslovuje účastník souhlas s těmito pravidly.

§ 6

1) Účastníci soutěže mají právo na zachování anonymity a utajení svých identifikačních údajů, s výjimkou jména a příjmení výherců, které je Organizátor oprávněn zveřejnit při předání cen.
2) Výherci Soutěže poskytnou Organizátorovi své identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště, datum narození a číslo bankovního účtu). Účastníci souhlasí se zpracováním těchto dat Organizátorem pro účely Soutěže. Organizátor se zavazuje osobní údaje použít pouze pro účely této Soutěže. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo na zjednání nápravy v případě, že zpracováním jeho osobních údajů jsou v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života.

Ustanovení, týkající se fotografií, které jsou přihlášeny do Soutěže

§ 7

1) Do Soutěže lze přihlásit jen fotografie, které dosud nebyly přihlášené do jiných podobných soutěží, které se konají na území České republiky. Toto neplatí pro projekty v rámci Mediagrantu Organizátora.
2) Autory těchto fotografií musí být účastníci Soutěže a fotografie musí být uloženy na úložiště (Wikimedia Commons, event. flickerová skupina) dle pokynů Organizátora.
3) Fotografie musí být zveřejněny v období od 1. do 30. září roku 2013, a to pomocí nástroje, který Organizátor pro tento účel zvolí. Organizátor rovněž zveřejní nejpozději v okamžiku začátku soutěže URL tohoto nástroje.

§ 8

1) Účastníci Soutěže musí své fotografie zveřejnit pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. (CC-BY-SA; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/)
2) Účastníci Soutěže rovněž souhlasí s tím, že na projektu Wikimedia Commons může nadace Wikimedia Foundation uchovat a používat jejich soubory, a to po neomezenou dobu.

§ 9

1) Fotografie musí být zaslány ve formátu JPEG a disponovat rozměry nejméně 1000 pixelů na jednu stranu.
2) Fotografie nesmí být opatřeny viditelnými či neviditelnými tagy, vodoznaky, razítky, či jinými označeními, uvádějícími například autora, čas pořízení snímku, či jiné informace. Taková data jsou samozřejmě vítána, včetně informací o autorovi, nicméně pouze v podobě připojených metadat (EXIF).
3) Fotografie musejí být legální, tj. nesmí například porušovat autorská práva třetích stran.
4) Součástí popisku Fotografie musí být identifikátor konkrétní památky a dostatečný popis, který určuje, co je fotografováno. Dbejte na vhodné a popisné pojmenování; nenechávejte číselná jména souborů z fotoaparátů.
5) Fotografie nesmí být orámovány.

§ 10

1) Předmětem fotografie musí být alespoň jeden nebo více objektů ze seznamu, který Organizátor zveřejnil na stránkách Soutěže. Organizátor se zavazuje, že nejpozději do dne zahájení této soutěže takový seznam zveřejní.

§ 11

1) Fotografie, které nesplňují jakoukoliv z podmínek uvedených v § 7–10, nemohou být zařazeny do Soutěže.

Soutěžní komise a ceny

§ 12

1) Organizátor zřizuje za účelem Soutěže komisi, jejímž cílem bude vybrat vítěze Soutěže a posoudit fotografie, které byly do Soutěže přihlášeny (dále jen Komise).
2) Komise má 2 členy, kteří reprezentují Organizátora (potažmo nadaci Wikimedia Foundation), dva zástupce fotografické obce a dva reprezentanty zaštiťující organizace. Složení Komise bude známo nejpozději do začátku Soutěže.
3) Soutěžní Komise pracuje v souladu s těmito pravidly. Pravidla musí být zveřejněna nejpozději do prvního dne Soutěže.

4) Soutěžní komise funguje ve složení:

* Fotografové (Petr Šálek, Petr Vilgus)

* Památkáří (Jan Sommer, zástupci NPÚ a Slezského zemského muzea)

* Wikipedisté (uživatel Che, uživatelka Cheva)

§ 13

1) Soutěžní komise vybere z Fotografií, které splňují podmínky uvedené v § 7–10:
a) až 10 vynikajících fotografií,
b) fotografie, jejichž autoři získají první, druhou a třetí cenu a výherce zvláštních cen, jejichž garanty jsou zaštiťující organizace (kategorie Povodně a památky)
c) až 10 účastníků, jejichž v Soutěži prokázané kvality, originalita a přínosnost zasluhují zvláštní ocenění.
2) Ceny pro Soutěž zajišťuje Organizátor.

§ 14

1) Ceny a vyznamenání v Soutěži budou předány na jejím slavnostním zakončení. Termín tohoto předání (pravděpodobně druhá polovina listopadu) bude zveřejněn nejpozději do začátku zahájení Soutěže.
2) V případě, že se slavnostní konání nebude moci pořádat, budou ceny zaslány Organizátorem na jeho vlastní náklady nejpozději do tří týdnů od vyhlášení vítězů soutěže.
3) Soutěžní komise může v součinnosti s Organizátorem změnit způsob rozdělení cen.

4) Ceny jsou do soutěže stanoveny v následující podobě:

V hlavní kategorii bude oceněno 5 nejlepších fotografií, vybraných porotou:

 • 1. cena – 10 000 Kč
 • 2. cena – 7 000 Kč
 • 3. cena – 5 000 Kč
 • 4. cena – 3 000 Kč
 • 5. cena – 2 000 Kč

Autoři vítězných fotografií získají dále roční předplatné časopisu FOTO a věcné ceny (publikace, volné vstupenky), které věnuje Národní památkový ústav a Slezské zemské muzeum. Oceněné fotografie podle pravidel postupují do celoevropského kola soutěže.

Samostatně hodnocená má být kategorie „Povodně a památky“, garantem zvláštních cen v této kategorii má být podle pravidel zaštiťující organizace. Autor nejlepší “povodňové” fotografie obdrží věcnou cenu.

§ 15

1) Vybrané fotografie a informace o oceněných fotografech zůstanou zveřejněné na stránce, provozované Organizátorem. URL této stránky bude zveřejněno nejpozději do začátku Soutěže.

§ 16

1) Fotografie oceněné podle §13 budou přihlášeny do celoevropského kola Soutěže, které organizuje sdružení Wikimedia Nizozemsko (Vereniging Wikimedia Nederland) a účastníci s tím vyslovují souhlas.
2) Autoři fotografií, kteří budou oceněni sdružením Wikimedia Nizozemsko (Vereniging Wikimedia Nederland), mohou žádat o uhrazení cestovních nákladů, spojených jak s pobytem, tak i cestou na slavnostní předání cen a vyznamenání v celosvětovém kole soutěže „Wiki Loves Monuments“.

30 komentáře k “Pravidla

 1. Pingback: A je odstartováno! | Wiki miluje památky

 2. Nevím zda to jde i touto cestou přihlásit památku do soutěže, ale rád bych Vás odkázal na naši výše uvedenou webovou adresu, kterou vlastní naše společnost vlastníci i Hrad a zámek Dolní Kounice. Z této webové stránky si lze ztáhnout kteroukoliv fotografii této kulturní památky, neboť všechny fotografie zde zveřejněné jsou naše nebo je máme k dispozici pro propagaci Hradu a zámku Dolní Kounice

  • Tyto snímky nicméně již byly zveřejněny před 1. zářím a proto je nelze v naší soutěži uplatnit. Každopádně, díky moc za váš zájem.

 3. Nevím zda to jde i touto cestou přihlásit památku do soutěže, ale rád bych Vás odkázal na naši výše uvedenou webovou adresu, kterou vlastní naše společnost vlastníci i Hrad a zámek Dolní Kounice. Z této webové stránky si lze ztáhnout kteroukoliv fotografii této kulturní památky, neboť všechny fotografie zde zveřejněné jsou naše nebo je máme k dispozici pro propagaci Hradu a zámku Dolní Kounice. Při odeslání Váš web tvrdí, že už jsme takový komentář odeslali. Já ne a nevím o tom že by někdo odeslal i když je to možné Hrad a zámek je velmi oblíbený

  • Nicméně fotografie jsou již zveřejněny a především nejsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons 3.0. (CC-BY-SA). Takové fotografie nesplňují naše pravidla a nemohou být proto do soutěže přihlášeny.

 4. Překvapuje mne, že na Wikipedii není zmínka o novém monumentu ve Vysokém Mýtě. Socha Přemysla Otakara II. Je možné ji přihlásit do soutěže?

  • Pokud není v seznamu památek, či databázi NPÚ, tak ač se jedná o významný objekt, tak to není památka a do soutěže ji přihlásit nelze.

 5. Dobrý den, jak poznám, že některá památka je již vyfocena? Nebo budete třeba z padesáti fotek vybírat tu nejhezčí?

  • Buď se podíváte na Wikipedii do seznamu památek v konkrétním městě (vlastní seznamy mají cca. města nad 10 tisíc obyvatel), či okrese (máme všech 77 okresů). Je však nutno tyto informace brát s jistou rezervou – fotografie do těchto seznamů jsou doplňován manuálně a vzhledem k jejich velikému počtu nejsou zatím v seznamech všechny fotky.

   Rozhodně se nebojte, že nějakou památku vyfotíte znova. Už jsem si tu několikrát všiml, že byl např. nafocen hrad, nebo zámek, který už na Wikipedii svojí fotku dříve má, ale nyní máme lepší, ve vyšším rozlišení, prostě hezčí. A fotit můžete vskutku všechny památky – i ty nafocené. Pokud kromě celkového pohledu zdokumentujete např. i detaily (okna, dveře, architektonické prvky etc…) budeme vám vděčni. Jen se prosím vyvarujte fotografování profláknutých věcí, jako jsou např. hrad Karlštejn, Pražský hrad, Špilberk etc.

 6. Dobrý den,
  od kamaráda jsem dostal tip na Váš projekt. Fotěním především venkovských památek se zabývám řadu let, viz. menší ukázka na mém webu https://picasaweb.google.com/100630943636836464391 Klidně bych Wikipedii poskytl své fotky k volnému nekomerčnímu použití, žel běžně je zdarma poskytuji na různé turistické weby jako je Turistika, Hrady, Googlemap, Mapy, Panoramica a další. Nevedu si žádný přehled, kterou fotku jsem zveřejnil. Takže když sem nějaké fotky dám, je možné že se už někde po webu potulují. Je v tom velký problém?
  Předem děkuji za odpověď
  Josef Žajdlík

  • Ano, obávám se, že by bylo problematické do soutěže přihlásit snímky, které již byly někde na internetu zveřejněny. Pokud ovšem máte jistotu, že u konkrétních snímků ke zveřejní ještě nedošlo, samozřejmě je nahrajte. Pokud máte zájem o uvolnění celé kolekce, ze které již bylo něco zveřejněno, to bude nejspíše problematické.

  • No, myslím, že to problém nebude, pokude se budeme řídit pravidli, která organizátor sám nastavil:
   Ustanovení, týkající se fotografií, které jsou přihlášeny do Soutěže

   § 7

   1) Do Soutěže lze přihlásit jen fotografie, které dosud nebyly přihlášené do jiných podobných soutěží, které se konají na území České republiky. Toto neplatí pro projekty v rámci Mediagrantu Organizátora.
   ********
   Tudíž ASI jakkoliv zvěřejněné fota, kdekoliv, kde to nebylo přihlášeno do “soutěží” (což Turistika, Hrady, apod) NENÍ (jako soutěž).

 7. Nejsem odborník na weby (atd.), takže jak mám nahrát svoje fotky, aby se dostaly do té soutěže? Když je nahrávám třeba na svůj facebook, je tam konkrétní návod, v jakém formátu mohou být a v jaké velikosti mají být. Ale tady jsem nic takového nenašel, četl jsem pro jistotu i FAQ. Ani tam nic takového není. Jenom samá autorská práva a autorská práva. Nemám je na žádné webové stránce, nemám žádnou svou webovou stránku, mám je uložené ve formátu *.jpg ve svém počítači.

  • Proč se ty fotky nedají nahrát tak jednoduše, jako třeba na Facebook. Tam stačí jenom nahrávat, nemusí se tam dávat žádné popisky, žádné názvy, žádné kategorie. A když se tam fotky nahrazí naležato, tak se jednoduše převrátí. Tady tu samou fotku převracím už asi po páté a pořád leží na straně. Trpělivost s tím zrovna nemám, takže si asi ty fotky nahraju na Facebook nebo na Picassu.

 8. Dobrý den,
  mám problém s nahráváním fotografii. Když fotku dám nahrát, tak se mi tam objeví tento text: Načtení bylo úspěšné, ale server nedokázal získat náhled.
  Tak bych ráda věděla, co dělám špatně…děkuji.

  • Jaký máte internetový prohlížeč a operační systém? Možná bude chyba tam. A nebo může být i na straně serveru. Každopádně, se vaše snímky nahrály (já se na to podívám, když mi zde uvedete své uživatelské jméno).

    • Tak ještě jednou – tentokrát jsem se dostala o krok dál, až k popisu, ale když jsem to potvrdila, tak vyskočily trojúhelníky a text: Nepodařilo se načíst ani jeden soubor. Moje uživatelské jméno je Katka Konečná.

 9. škoda že nebyla dostatečná propagace této soutěže…termín od 1.9 do 30.9.2012 když teď jsem se náhodou o tom dočetl je smutný..rád bych se zapojil,ale už není čas.

  • Soutěž se koná prvním rokem a organizují ji dobrovolníci. Dle mého názoru byla propagace poměrně úspěšná. Podívejte se do sekce “Napsali o nás”, kdo všechno se zmínil o WLM, vidět jsme byli a výsledky se dostavily. Např. jsou naši fotografové aktivnější, než všichni Rusové dohromady :-) Ano, je škoda, že jsme neoslovili ještě více lidí, bylo by to fajn (polská verze soutěže je např. případem, jak by to mohlo vypadat), ale snad příště.

 10. Dobrý den,
  pokud mám fotky zveřejněné ve svých albech na rajčeti (nikde nesoutěží), mohu je dát sem? Nikde jsem nenašel předepsanou velikost a formát jaké požadujete.

  • Dobrý den. Pokud již byly zveřejněny dříve, bohužel do soutěže nemohou být přihlášeny. Formát jinak požadujeme JPG (nebo jakýkoliv fotografický), velikost může být jakákoliv vyjma snímků velmi malých (640×480 z telefonů prosím ne).

   • Mohu vědět, kde je to v podmínkách napsáno, dočetl jsem se, že se to týká pouze fotografií v soutěžích. Nic o jiném předchozím zvěřejnění v podmínkách nevidím :) Navíc si myslím, že je to dost nereálné, když někdo posílá fotky i pět let staré.

    • Takové fotografie soutěžit mohou, nicméně pravidla fotobanky požadují zpravidla “dodatečné prohlášení/doklad”, že jste opravdu autorem fotografií a že je opravdu uvolňujete pod svobodnou licencí, zejména pokud dříve byly uvolněny pod nesvobodnou. Chráníme tím Vás i nás proti možnosti nepovoleného přebrání cizí stranou.

 11. Dobrý den, můžete mi prosím poradit, co mám dělat, když nahraju fotky, popíšu je a když to chci dokončit, vyskočí mi výstražné trojúhelníky a text, že se nepodařilo nahrát ani jeden soubor. Zkoušela jsem to i na jiném počítači (kdyby byl problém v mém), ale stalo se mi to i tam, tak teď nevím, jak ty fotky nahrát, aby to bylo v pořádku. Děkuji za radu.

  • Byly ty výstražné trojúhelníky doprovozeny nějakým textem? Mě se toto občas také stává a právě podle toho co se tam píše se pokouším najít příčinu chyby. Možná došlo k nějaké poruše na serveru (která bývá v řádu hodin vyřešena), možná to bude ale také něco jiného.

   • Přímo u trojúhelníku nebylo napsáno nic, ale na konci stránky (hned pod “tabulkou s fotkami”) bylo napsáno: Nepodařilo se nahrát ani jeden soubor.

 12. Prosím, je dáno,kolika fotografiemi se můžezúčastnit jeden fotograf?

  • Soutěž není omezená počtem fotografií na osobu. V celosvětovém měřítku se najdou i tací jedinci, kteří již nahráli více než 4000 fotografií.